꧋ꦥꦲꦸꦒꦼꦂꦫꦤ꧀ꦠꦠꦠꦸꦭꦶꦱ꧀꧈

ꦱꦥꦺꦫꦁꦔꦤ꧀ꦧꦧꦒ꧀ꦒꦤ꧀ꦠꦠꦥꦲꦸꦒꦼꦂꦫꦤ꧀ꦥꦚꦼꦫꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦧꦱꦗꦮꦲꦏ꧀ꦱꦫꦗꦮ꧈ꦭꦤ꧀ꦲꦸꦒꦶꦧꦱꦗꦮꦲꦏ꧀ꦱꦫꦭꦠꦶꦤ꧀꧈

ꦱꦼꦫꦠ꧀ꦩꦂꦢꦶꦏꦮꦶ

ꦱꦢꦺꦫꦺꦁꦔꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦂꦱ꧇꧑꧙꧒꧖꧇


Serat Mardi Kawi sinerat déning W.J.S Poerwadarminta ing warsa 1860, serat punika kapérang dados tigang pérangan buku :

  1. Pérangan angka 1, ngewrat bab Wyakarana Kawi utawi paramasastra Kawi.
  2. Pérangan angka 2, ngewrat bab Waosan Kawi.
  3. Pérangan angka 3, ngewrat bab Kawi Jarwa bausastra Kawi - Jawa.

UNDHUH PÉRANGAN  1

UNDHUH PÉRANGAN 2

UNDHUH PÉRANGAN 3

Tjarakan Djawa

Padmasoesastra 1917

Paugeran tata panyeratan aksara Jawa anggitanipun Ki Padmosoestra, paugeran punika kaserat lan kacithak ing warsa 1917, isinipun jangkep ngèngingi tata paugeran panyeratan basa Jawa aksara Jawa.

Ing serat Tjarakan Djawa punika sapérangan taksih nglestantunaken aksara - aksara, punapadéné sandhangan ingkang limrah ing tata panyeratan kawi.

Paugeran ing serat Tjarakan Djawa punika ing samangkénipun lajeng kathah ingkang kasampurnakaken ing parepatan Kasoesastran ing Sriwedari warsa 1926.

  mangga klik mawon

Wawaton Sriwedari

Wiwit saking warsa 1926 dumugi 1996

Wewaton Sriwedari punika salah satunggaling paugeran panyeratan aksara Jawa ingkang kalebet énggal lan minangka saking "Poetoesan Parepatan Koemisi Kasoesastran" (Literature Committee Meeting Decision) ing Sriwedari, Surakarta in 1926.

UNDHUH PDF

Pedoman Penulisan Aksara Jawa KBJ

Wiwit 1996 ngantos dumugi sapunika

Pedoman Penulisan Aksara Jawa KBJ minangka asiling Konggres Bahasa Jawa (KBJ) minangka paugeran aksara Jawa"Konggres Bahasa Jawa II ing Malang, Jawa Timur ing warsa 1996.

UNDHUH PDF

Tjarakan Alphabet

Paugeran Jawa aksara Latin warsa 1936

Pedoman penulisan bahasa Jawa aksara Latin anggitanipun Raden S. Nimpoena, adhadhasar paugeran tata panyeratan Latin Van Ophuijsen.

UNDHUH PDF

Pedoman Penulisan Latin - Jawa

Wiwit 2006 ngantos dumugi sapunika

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan wedalan Balai Bahasa Yogyakarta in 2006.

UNDHUH PDF

Basa Djawa Pegon

Tata paugeran tata panyeratan bahasa Jawa mawa aksara arab gundhul (pegon)

UNDHUH FILE

PAPAN KETIK AKSARA JAWA

Mangga kaundhuha papan ketik aksara Jawa ngandhap punika.

Tumrap ingkang ANSI

Punika cecala papan ketik aksara Jawa ingkang ngginakaken font aksara Jawa modhèl ANSI undhuh.

Tumrap ingkang UNICODE

Punika cecala papan ketik aksara Jawa ingkang ngginakaken font aksara Jawa modhèl UNICODE undhuh.

PAPAN KETIK LATIN TRANSLITERASI AKSARA JAWA

KLIK MAWON 

JAVANESE UNICODE

A980 - A9DF 

The Javanese script (Hanacaraka/Carakan) is a script for writing the Javanese language, the native language of one of the peoples of the Island of Java. It is a descendent of the ancient Brahmi script of India, and so has many similarities with modern scripts of South Asia and Southeast Asia. The Javanese script is also used for writing Sanskrit, Old Javanese, and transcriptions of Kawi, as well as the Sundanese language, and the Sasak language.

Javanese script was added to Unicode Standard in version 5.2 on the code points A980 - A9DF. DOWNLOAD

© ꧇꧑꧙꧕꧒꧇ꦗꦺ꧈ꦮꦶꦤ꧀ꦢꦸꦱꦔꦫ꧈ꦱꦼꦠꦾꦲꦩꦿꦶꦃꦥꦿꦱꦗ꧈ꦌꦱ꧀ ꦌꦱ꧀꧈
Powered by Webnode
Create your website for free!